Algemene voorwaarden Schoolfoto.nl

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Schoolfoto B.V. opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, leveren van producten of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Schoolfoto B.V. : de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Schoolfoto BV
Handelend onder de naam: Schoolfoto.nl

Adres:
Havenstraat 54,
2211 EJ  Noordwijkerhout

Telefoonnummer: +31 (0) 71 36 11111, bereikbaarheid:
Van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur

E-mailadres: info@schoolfoto.nl
KvK-nummer: 28109475
BTW nummer: NL815717520B01

Artikel 3: Toepasselijkheid


1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en offertes van Schoolfoto B.V. en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Schoolfoto B.V. gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts indien er voor zover partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de desbetreffende aanbieding, offerte of overeenkomst.
3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn pas van overeenkomstige toepassing indien Schoolfoto B.V. deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4: Aanbiedingen en Offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Schoolfoto B.V. zijn vrijblijvend tenzij daarin een termijn is gesteld waarbinnen de aanbieding of de offerte kan worden aanvaard. Aanvaarding dient in dat geval binnen de gestelde termijn schriftelijk en zonder afwijkingen plaats te vinden.
2. Een vrijblijvende aanbieding, offerte, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht  Schoolfoto B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 5: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt tenminste, doch niet uitsluitend begrepen de gederfde winst en  reeds gemaakte kosten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen salarissen, personeelskosten, gereserveerde productiecapaciteit, huur van apparatuur, materialen en andere benodigdheden, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2. De prijs die Schoolfoto B.V. voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Meerwerk en niet omschreven werkzaamheden zijn hiervan uitgesloten.
3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk heeft geprotesteerd tegen de in rekening gebrachte prijs, wordt de opdrachtgever geacht die prijs te hebben goedgekeurd.

Artikel 7: Prijswijzigingen

1. Schoolfoto B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: wijziging van de opdracht, stijging van de kosten van onder meer doch niet uitsluitend materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op diensten of producten, grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Ondeugdelijke of onduidelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. Schoolfoto B.V. is gerechtigd de kosten van proeven in rekening te brengen bij de opdrachtgever, tenzij het maken van proeven uitdrukkelijk in de offerte is inbegrepen.
4. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, die hogere kosten veroorzaakt.

Artikel 8: Uitvoering van de Opdracht 

 1. Schoolfoto B.V. zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Schoolfoto B.V. gebruikelijk werkt.
 2. Tenzij anders overeengekomen gaat Schoolfoto B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst niet in op verzoeken of aanwijzingen van derden, anders dan opdrachtgever.
 3. Schoolfoto B.V. spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Schoolfoto B.V. zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Voor zover opdrachtgever als tussenpersoon fungeert is opdrachtgever gehouden de eindgebruikers op de hoogte te stellen van enige werkwijze van Schoolfoto B.V. en indien Schoolfoto B.V. daarom verzoekt bepaalde informatie of overeenkomsten aan eindgebruikers te overleggen.

Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijke goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. Schoolfoto B.V. is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Schoolfoto B.V. te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
5. Iedere levering van zaken door Schoolfoto B.V. aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
6. Schoolfoto B.V. is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Gebruik producten en bestanden


1. Op alle producten en beelden die in het kader van de overeenkomst door Schoolfoto.nl worden gemaakt rust het auteursrecht uitsluitend bij Schoolfoto.
2. Opdrachtgever ontvangt toestemming voor het gebruik van een product en/of beeld waarop auteursrecht ligt in de vorm van een licentie. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, omvat de licentie alleen toestemming voor het eigen gebruik van het product en/of beeld, waarbij er geen sprake van is dat dit gebruik, direct of indirect, commercieel van aard is.
3. Elk gebruik van een product en/of beeld anders dan in artikel 9.2 omschreven is een inbreuk op het auteursrecht van Schoolfoto.nl tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Bij inbreuk op het auteursrecht van Schoolfoto.nl is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van vijf maal de door Schoolfoto.nl gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding. Tevens heeft Schoolfoto.nl recht op vergoeding van overige geleden schade (zoals het recht op vergoeding van alle (in-)directe schade en gemaakte (gerechtelijke) kosten)

Artikel 11: Termijn van levering

1. Een door Schoolfoto B.V. opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Schoolfoto B.V. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Schoolfoto B.V. aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Schoolfoto B.V., gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Schoolfoto B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Schoolfoto B.V. en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 10 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Schoolfoto B.V. nodig is. Schoolfoto B.V. is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Schoolfoto B.V. de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 12: Onderzoek bij aflevering en reclame

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Schoolfoto B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Schoolfoto B.V. er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.
2. Schoolfoto B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke presentatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke presentatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Schoolfoto B.V. voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van Schoolfoto B.V. geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
6. Goederen mogen slechts door de opdrachtgever aan Schoolfoto B.V. worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoolfoto B.V.. Na deze schriftelijke toestemming dient de retourzending aan Schoolfoto B.V. franco te geschieden. De opdrachtgever is in dat geval verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending. De opdrachtgever draagt het risico tijdens het vervoer.
7. Indien Schoolfoto B.V. de reclame heeft aanvaard zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot hetgeen is bepaald in artikel 12.

Artikel 13: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Schoolfoto B.V. is vereist.
2. Schoolfoto B.V. is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Schoolfoto B.V. zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Schoolfoto B.V. te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Schoolfoto B.V. daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Schoolfoto B.V. tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Schoolfoto B.V. is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Schoolfoto B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schoolfoto B.V. of diens vertegenwoordigers.
 2. De aansprakelijkheid van Schoolfoto B.V. is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens derden voor enige privacyschendingen en andere portretrechtelijke zaken wanneer opdrachtgever toestaat dat Schoolfoto B.V. ten behoeve van, althans in opdracht van, althans met toestemming van opdrachtgever mogelijk privacy schendende werkzaamheden uitvoert.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

 1. Schoolfoto B.V. houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Schoolfoto B.V. aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen 

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Schoolfoto B.V. wijst algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Schoolfoto B.V. is Nederlands recht van toepassing.